آدرس : یاسوج - بلوار مطهری- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد-طبقه سوم - روابط عمومی
کد پستی: 7591741417
شماره تماس: 0741-3337251